ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

OBDRŽEL/A JSTE ZBOŽÍ A CHCETE JEJ VRÁTIT?

 

Zboží máte právo vrátit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů. Pošlete prosím tuto informaci na náš email reklamace-odstoupeni@deflee.cz a my s Vámi vše domluvíme. Náklady na dopravu v tomto případě hradí zákazník. Zboží, které chcete vrátit, nesmí být poškozené. Jakmile od Vás zboží obdržíme, zkontrolujeme, zda nemá závady. Pokud je zboží v pořádku, neprodleně vracíme peníze na Váš bankovní účet. Níže se dozvíte podrobně veškeré informace spojené s odstoupením, tj. vrácením zboží v zákonné lhůtě.

 

Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Tyto informace upravují způsob a podmínky odstoupení od smlouvy zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu DEFLEE DESIGN INTERIOR, který provozuje společnost:

ASURTI s.r.o.
sídlem Poličanská 1487
19016  Praha-Újezd nad Lesy

IČ: 04417411

DIČ: CZ04417411                  

vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 247366, 

Adresa pro doručování: Vodárenská 732, 27801  Kralupy nad Vltavou (areál Montako)

Telefonní kontakt: +420 771 188 117, PO-PÁ 10:00-15:00 hodin

Kontaktní e-mail: reklamace-odstoupeni@deflee.cz

 

1. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

2.1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

2.2. o dodávce zboží nebo služby, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.3. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

2.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.5. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

2.6.  o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

3. Kupující dále bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na případy opotřebení způsobené běžným užíváním, atmosférickými a chemickými vlivy, poškození v důsledku nesprávného umístění, nesprávného používání, poškození v důsledku násilné manipulace, nevhodné údržby, poškození vzniklé nevhodným skladováním a dopravou nebo používáním v jiném prostředí a za jiných než určených podmínek, závady vzniklé násilnými zásahy, nevýrobní úpravou, nesprávnou montáží a demontáží, špatnou údržbou a vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 2 a 3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.1. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
a) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující písemně zasílat na adresu provozovny Prodávajícího (Vodárenská  732, 27801 Kralupy nad Vltavou), na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace-odstoupeni@deflee.cz (případně info@deflee.cz) či prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, jež Prodejce a Kupující využívají (např. Sociální síť, aj.). Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové či elektronické podobě jeho přijetí.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.4 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím.
Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4 Obchodních podmínek vrátí Kupujícímu Prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.1. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.2. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud Prodávající nesdělil Kupujícímu údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i).

9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k vrácení zboží Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. V případě, že Kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

+420 771 188 117  /   Po - Pá 10:00 - 15:00

 


0 kusů / 0

 DORUČENÍ DO VÁNOC

Děláme maximum, abychom zboží doručili řádně a ve sjednaném termínu. Doporučujeme však nečekat s objednávkou na poslední chvíli. Níže podrobné informace.


 

Bezpečná platba

Prodej na splátky

Doprava vícerozměrného zboží