REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

OBDRŽEL/A JSTE ZBOŽÍ, KTERÉ MÁ ZÁVADU?

 

Reklamované zboží prosím nafoťte a s podrobným popisem závady pošlete na náš reklamační email  reklamace-odstoupeni@deflee.cz. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem řešení reklamace. Reklamační řízení probíhá vždy písemně, nikoli telefonicky! Níže se dozvíte podrobně veškeré informace spojené s reklamací zboží.

 

Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu DEFLEE DESIGN INTERIOR, který provozuje společnost:

ASURTI s.r.o.
sídlem Poličanská 1487
19016  Praha-Újezd nad Lesy

IČ: 04417411

DIČ: CZ04417411                  

vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 247366, 

Adresa pro doručování: Vodárenská 732, 27801  Kralupy nad Vltavou (areál Montako)

Kontaktní e-mail: reklamace-odstoupeni@deflee.cz

I. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti ASURTI s.r.o., sídlem Poličanská 1487, 19016  Praha-Újezd nad Lesy, IČO: 04417411, vedené Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 247366 (dále též „prodávající“). Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

Práva a povinnosti v souvislosti s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.

Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.
Prodávající doporučuje kupujícímu oznámit vadu zboží neprodleně a to dle instrukcí v odkazu ZDE. Reklamaci, tj. oznámení vady prodávajícímu, je možné učinit elektronicky na emailovou adresu reklamace-odstoupeni@deflee.cz nebo info@deflee.cz, na provozovně prodávajícího (Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou) nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu provozovny prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení, adresu a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo objednávky nebo faktury, identifikaci reklamovaného produktu (název či kódové označení) a fotodokumentaci a bližší popis reklamované vady s popisem toho, jak se daná vada projevuje.

Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned či bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. V případě oznámení vady na e-mailovou adresu prodávajícího potvrdí prodávající kupujícímu přijetí reklamace na e-mailovou adresu kupujícího, ze které bylo uplatnění reklamace zasláno.

Kupující vadu prodávajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže reklamované zboží užívat.

V případě, že je kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle čl. II tohoto reklamačního řádu.

V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě:

- nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží;

- smontování zboží v případě zjevných vad;

- poškození zboží při přepravě v případě vlastní přepravy kupujícího;

- používání či umístění zboží v nevhodných podmínkách (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.);

- neodborné montáže, zacházení, obsluhy nebo zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího;

- poškození věci nevhodným způsobem ošetření;

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho podstatou;

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

- nekvalitní přípravy podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro realizaci montáže;

- vady, na kterou byl kupující upozorněn v kupní smlouvě;

- poškození věci jakoukoli jinou činností kupujícího.

Za vadu zboží se (mimo jiné) nepovažuje obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. masivní dřevo, kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovaných ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené v internetovém obchodu  jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena. Rovněž kupující není oprávněn reklamovat vadu, která byla u prodávajícího uplatněna již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 
II. Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (§ 2161 Občanského zákoníku). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc,

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

4. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží kupující převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží dopravci v zápisu o škodě či bude neprodleně informovat prodávajícího. Podpisem převzetí u dopravce bez provedení zápisu o škodě kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

 
III. Práva z vadného plnění

1.1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

1.2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

1.3. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

1.4. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 1 a 2 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

2.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

2.2. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

3. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 až na jeden rok.

4.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

4.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

4.3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

5.1. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

5.2. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

5.3. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.

6.1. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.2. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.

6.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. 

8. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

9. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

 
IV. Vyřízení reklamace

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba( § 2172 občanského zákoníku), je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že kupující není spotřebitelem, zavazuje se prodávající, že vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu.

Okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace je reklamace považována za vyřízenou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. 

 

Aktualizováno: 06.01.2023

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

+420 771 188 117     Po - Pá 10:00 - 15:00


0 kusů / 0

Bezpečná platba

Prodej na splátky

Doprava vícerozměrného zboží