REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád pro spotřebitele

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu DEFLEE DESIGN INTERIOR, který provozuje společnost:

ASURTI s.r.o.
sídlem Poličanská 1487
19016  Praha-Újezd nad Lesy

IČ: 04417411

DIČ: CZ04417411                  

vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 247366, 

Adresa pro doručování: Vodárenská 732, 27801  Kralupy nad Vltavou (areál Montako)

Telefonní kontakt: +420 771 188 117

Kontaktní e-mail: reklamace-odstoupeni@deflee.cz

I. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti ASURTI s.r.o., sídlem Poličanská 1487, 19016  Praha-Újezd nad Lesy, IČO: 04417411, vedené Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 247366 (dále též „prodávající“). Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

 
II. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží kupující převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží dopravci v zápisu o škodě či bude neprodleně informovat prodávajícího. Podpisem převzetí u dopravce bez provedení zápisu o škodě kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

 
III. Další práva z vadného plnění

Práva a povinnosti v souvislosti s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.

Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.
Prodávající doporučuje kupujícímu oznámit vadu zboží neprodleně a to dle instrukcí v odkazu ZDE. Reklamaci, tj. oznámení vady prodávajícímu, je dále možné učinit i na provozovně prodávajícího nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu provozovny prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení, adresu a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo objednávky nebo faktury, identifikaci reklamovaného produktu (název či kódové označení) a fotodokumentaci a bližší popis reklamované vady s popisem toho, jak se daná vada projevuje.

Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned či bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. V případě oznámení vady na e-mailovou adresu prodávajícího potvrdí prodávající kupujícímu přijetí reklamace na e-mailovou adresu kupujícího, ze které bylo uplatnění reklamace zasláno.

Kupující vadu prodávajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže reklamované zboží užívat.

V případě, že je kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle čl. II tohoto reklamačního řádu.

V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě:

- nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží;

- smontování zboží v případě zjevných vad;

- poškození zboží při přepravě v případě vlastní přepravy kupujícího;

- používání či umístění zboží v nevhodných podmínkách (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.);

- neodborné montáže, zacházení, obsluhy nebo zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího;

- poškození věci nevhodným způsobem ošetření;

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho podstatou;

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

- nekvalitní přípravy podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro realizaci montáže;

- vady, na kterou byl kupující upozorněn v kupní smlouvě;

- poškození věci jakoukoli jinou činností kupujícího.

Za vadu zboží se (mimo jiné) nepovažuje obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. masivní dřevo, kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovaných ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené v internetovém obchodu  jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena. Rovněž kupující není oprávněn reklamovat vadu, která byla u prodávajícího uplatněna již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 
IV. Vyřízení reklamace

V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že kupující není spotřebitelem, zavazuje se prodávající, že vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu.

Okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace je reklamace považována za vyřízenou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. 

Nevíte si rady s výběrem zavolejte nám +420 771 188 117 jsme tu pro Vás po - pá 09:00 - 16:00


0 kusů / 0

 

Bezpečná platba

Prodej na splátky

Doprava vícerozměrného zboží